"భోగి" పండగ శుభాకాంక్షలు!“భోగి” పండగ శుభాకాంక్షలు!

భోగి మంటలు…

రేగుపళ్ళు…

మంచు బిందువులు…

ముత్యాల ముగ్గులు… గొబ్బెమ్మలు…

డు డు బసవన్నల సన్నాయి రాగాలు…

చెరుకు గడలు…

పొంగే పాలు… ఈ అందమైన కలయికే మన “సంక్రాంతి.”

మన అందరికీ శుభం చేకూరాలని ఆశిస్తూ…

“మిర్చి9” పాఠకులకు, వీక్షకులకు “భోగీ” పండుగ శుభాకాంక్షలు!