syringe psycho affect in godavari districtsyringe psycho